Abonnementsvoorwaarden voor OS Worker

1. ACCEPTATIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET ABONNEMENT

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden (hierna te noemen “algemene voorwaarden”) worden aanvaard door “algemene voorwaarden” aan te vinken op het bestelformulier, door gebruik te maken van de applicatie of diensten of door anderszins aan te geven dat u ze aanvaardt en zijn van toepassing tussen Ordrestyring ApS, CVR-nummer 33859724, (hierna “OS Worker” genoemd) en de klant (hierna “de klant” genoemd).

1.2 Daarnaast kunnen boekhoudingskantoren, administratiekantoren en dergelijke namens de klant deze algemene voorwaarden aanvaarden, ook bij nieuwe abonnementen waarbij ze verklaren daarvoor de noodzakelijke bevoegdheid te hebben en dat de klant naar behoren is geïnformeerd over de algemene voorwaarden.

2. DUUR VAN HET ABONNEMENT EN FACTURERING

2.1 Het abonnement gaat in bij bestelling en duurt totdat het wordt opgezegd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

2.2 De eerste factureringsperiode loopt vanaf de besteldatum, tenzij anders is overeengekomen. Hierna zal er periodiek vooraf worden gefactureerd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst of algemene voorwaarden voor het specifieke product.

2.3 Het aantal licenties in het abonnement kan tijdens de lopende factureringsperiode niet worden verminderd.

3. TOEPASSINGSGEBIED EN GEBRUIK VAN HET ABONNEMENT

3.1 In overeenstemming met deze algemene voorwaarden verkrijgt de klant niet-exclusieve toegang tot het gebruik van OS Worker (hierna te noemen “de applicatie”) die online beschikbaar wordt gesteld als software as a service. De klant verkrijgt de applicatie of een kopie of een deel ervan niet en verkrijgt geen licentie om de applicatie uit te voeren, behalve als software as a service.

3.2 De toegang tot het gebruik van de applicatie geldt uitsluitend voor de klant en de adviseurs van de klant en de applicatie mag niet worden gebruikt namens iemand anders dan de klant of om gegevensverwerking uit te voeren of andere diensten te verlenen voor iemand anders dan de klant. De klant staat in voor en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor derden aan wie de klant toegang verleent tot de applicatie of die gebruik maken van de inloggegevens van de klant.

3.3 Met uitzondering van wat bepaald is in 3.2 is de klant niet gerechtigd om het abonnement geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of aan een derde toegang tot de applicatie te verlenen.

3.4 De klant zorgt ervoor dat de applicatie niet wordt gebruikt op een wijze die de naam, reputatie of goodwill van OS Worker kan schaden of op een wijze die in strijd is met relevante wet- of andere regelgeving.

4. PRIJS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 De betalingstermijn bedraagt 8 dagen netto vanaf de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Als het abonnement niet tijdig wordt betaald, zal de klant hieraan worden herinnerd. Aanhoudende niet-betaling zal ertoe leiden dat OS Worker de toegang tot de applicatie blokkeert met voorafgaande kennisgeving. De toegang tot de applicatie wordt hersteld nadat de betaling is ontvangen, tenzij OS Worker het abonnement vooraf heeft opgezegd.

4.3 De klant accepteert dat facturen en herinneringen per e-mail worden verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Facturen en herinneringen worden als afgeleverd beschouwd wanneer deze door OS Worker worden verzonden.

4.4 De op elk moment geldende prijzen zijn te vinden op de website van OS Worker en kunnen middels een bericht op de website worden gewijzigd met een kennisgevingstermijn van één maand. Alle prijzen zijn exclusief btw.

4.5 Prijzen kunnen elk jaar in januari worden geïndexeerd en volgen de Deense nettoprijsindex, echter met een minimum van 1,5%.

5. BEËINDIGING

5.1 De klant kan het abonnement opzeggen met ingang op het einde van een factureringsperiode (tenzij anders vermeld in de beschrijving of voorwaarden van de specifieke dienst).

5.2 OS Worker kan het abonnement zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen in geval van een materiële schending door de klant van deze algemene voorwaarden of in geval van faillissement of insolventie van de klant.

6. GEGEVENS VAN DE KLANT

6.1 De partijen komen overeen dat de klant eigenaar is van en vrij kan beschikken over zijn eigen gegevens in de applicatie. Door contact op te nemen met OS Worker kan de klant de mogelijkheid aanvragen om alle directory’s, gegevens, enz. te exporteren. De klant aanvaardt dat een dergelijke export moet worden voltooid voordat het abonnement wordt opgezegd. In het geval dat het abonnement afloopt of door de klant wordt opgezegd, zal OS Worker, voor zover redelijk en commercieel verantwoord, ernaar streven om de klant na beëindiging een periode van tien dagen te geven om deze gegevens te exporteren.

6.2 OS Worker behoudt zich het recht voor om de gegevens van de klant negentig dagen na beëindiging van het abonnement te verwijderen, ongeacht de reden voor de beëindiging en OS Worker heeft geen verplichting om gegevens na dit tijdstip te bewaren.

6.3 OS Worker heeft het recht om de gegevens van de klant na beëindiging op te slaan met als doel deze in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor statistieken en analyses op basis van de gangbare praktijk in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6.4 OS Worker kan in zeer bijzondere gevallen, waarin dit naar het oordeel van OS Worker gerechtvaardigd en redelijk wordt geacht – bijvoorbeeld op basis van een waardeverliesoverweging – derden en instanties toegang geven tot de gegevens van de klant, onder meer in samenhang met gerechtelijke uitspraken, toezichthoudingsvereisten, faillissement, overlijden en dergelijke van de klant, maar niet zonder schriftelijke toestemming.

7. OPERATIONELE STABILITEIT

7.1 OS Worker streeft ernaar om de operationele stabiliteit te maximaliseren, maar is niet aansprakelijk voor storingen of verstoringen, inclusief verstoringen veroorzaakt door factoren buiten de macht van OS Worker. Denk hierbij aan stroomstoringen, apparatuurstoringen, internetverbindingen, telecommunicatieverbindingen en dergelijke. De applicatie en de dienst worden geleverd op een “zoals ze zijn”- en “zoals beschikbaar”-basis en OS Worker wijst alle garanties, toezeggingen, vorderingen of andere voorwaarden af, zowel direct als indirect.

7.2 In het geval van storingen of verstoringen zal OS Worker zich inspannen om de normale bedrijfsvoering zo snel mogelijk te herstellen.

7.3 Geplande onderbrekingen worden indien mogelijk ingepland tussen 21.00 uur en 06.00 uur CET. Als het nodig is om de toegang tot de applicatie buiten vermelde termijn te onderbreken, dan zal dit voor zover mogelijk vooraf worden medegedeeld.

8. VERANDERINGEN

8.1 OS Worker heeft het recht om voortdurend updates en verbeteringen aan de applicatie aan te brengen. OS Worker heeft tevens het recht om de samenstelling en structuur van de applicatie en dienstverlening te wijzigen. Dergelijke updates, verbeteringen en wijzigingen kunnen met of zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht en kunnen van invloed zijn op de diensten, inclusief informatie en gegevens die zijn geüpload naar of ingediend door de applicatie.

9. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

9.1 De applicatie en de informatie die vanuit de applicatie wordt verstrekt, met uitzondering van de gegevens van de klant, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten en zijn eigendom van of in licentie gegeven aan OS Worker. Individueel ontwikkelde software is tevens eigendom van OS Worker, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant zal OS Worker op de hoogte stellen van elke daadwerkelijke of potentiële inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van OS Worker of van ongeoorloofd gebruik van de applicatie waarvan de klant kennis krijgt.

9.2 Er vindt geen overdracht van intellectuele-eigendomsrechten aan de klant plaats.

9.3 Met betrekking tot door de klant geüpload materiaal en alle klantgegevens geeft de klant OS Worker en zijn leveranciers een toestemming en een globale licentie die voldoende is voor OS Worker om de applicatie op correcte wijze te beheren en uit te baten, aan zijn verplichtingen te voldoen en marketing aan de klant uit te voeren. De klant garandeert dat het materiaal dat wordt geüpload geen inbreuk maakt op de rechten van derden en geen materiaal bevat dat mogelijk aanstootgevend is of in strijd is met relevante wet- of andere regelgeving.

10. OVERDRACHT

10.1 OS Worker is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen jegens de klant over te dragen aan een gelieerde onderneming of derde.

10.2 De klant aanvaardt dat OS Worker het recht heeft om bij alle aangelegenheden gebruik te maken van onderaannemers, inclusief voor de uitvoering en werking van de applicatie en voor de opslag van de gegevens van de klant.

11. AANSPRAKELIJKHEID VAN OS WORKER

11.1 OS Worker wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot deze algemene voorwaarden, diensten of gebruik van de applicatie, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract of buiten een contract, inclusief aansprakelijkheid voor bedrijfsverliezen, gevolgschade of andere indirecte verliezen, verlies van gegevens, verliezen als gevolg van productaansprakelijkheid of verliezen die voortkomen uit eenvoudige nalatigheid.

11.2 OS Worker is niet verantwoordelijk voor de oplossingen van derden die beschikbaar zijn en/of geïntegreerd zijn met de applicatie. OS Worker kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie, noch voor de resultaten die verkregen zijn via oplossingen van derden. Op dezelfde manier kan OS Worker niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid, veiligheid of werking van de oplossingen van derden, inclusief voor mogelijke schade en/of verliezen veroorzaakt door oplossingen van derden. Het is aan de klant om te bewijzen dat eventuele door de klant geleden schade niet te wijten is aan oplossingen van derden.

11.3 Ongeacht het soort verlies of de basis van aansprakelijkheid is de totale aansprakelijkheid van OS Worker beperkt tot de betaling aan de klant gedurende twaalf maanden voorafgaand aan het optreden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, echter in alle gevallen tot een maximum van DKK 10.000. De klant gaat ermee akkoord OS Worker te vrijwaren voor productaansprakelijkheidsschade, verliezen van derden en andere vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van de applicatie door de klant.

11.4 De klant stemt ermee in om OS Worker te vrijwaren van elke vordering of verlies voortvloeiend uit productaansprakelijkheid, verliezen van derden of aansprakelijkheid voor derden voor zover deze voortvloeien uit het gebruik van de applicatie door de klant.

12. VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTING EN GEGEVENSBEVEILIGING

12.1 OS Worker verwerkt de gegevens van de klant uitsluitend volgens de instructies van de klant en dus niet voor eigen, ongeoorloofde doeleinden.

12.2 OS Worker heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie die OS Worker over de klant in bezit krijgt en is niet gerechtigd om dergelijke informatie aan derden bekend te maken, tenzij deze informatie openbaar beschikbaar is of indien OS Worker de informatie heeft verkregen van een derde buiten de vertrouwelijkheidsverplichting of waarbij OS Worker verplicht is de informatie openbaar te maken op grond van de wet of op bevel van een instantie of rechtbank.

12.3 OS Worker heeft de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat informatie in de applicatie per ongeluk of illegaal wordt vernietigd, verloren gaat of aangetast wordt en om te voorkomen dat deze ter kennis komt van onbevoegden, wordt misbruikt of op andere wijze wordt verwerkt in strijd met de wet omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

12.4 Op verzoek van de klant - en tegen betaling van de op elk moment geldende uurtarieven van OS Worker voor dergelijke werkzaamheden - zal OS Worker voldoende informatie verstrekken om de klant in staat te stellen te verifiëren dat voornoemde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

12.5 Voor zover de klant informatie, gebruikersnamen of wachtwoorden gebruikt met betrekking tot informatie of diensten van derden met betrekking tot OS Worker, garandeert de klant dat de openbaarmaking van dergelijke informatie en de verwerking van dergelijke informatie door OS Worker geen rechten of overeenkomsten met derden schendt. De klant zal OS Worker vrijwaren voor eventuele schade in verband met deze bepaling.

13. WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1 OS Worker heeft het recht om deze algemene voorwaarden in om het even welk opzicht te wijzigen. De algemene voorwaarden die op enig moment van kracht zijn, zijn beschikbaar op de website van OS Worker. OS Worker streeft ernaar om een redelijke opzegtermijn (1 maand) te bieden in verband met eventuele wijzigingen door een bericht op de website te plaatsen. Het gebruik van de applicatie na een wijziging van deze algemene voorwaarden komt neer op een aanvaarding van dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden. Het is de plicht van de klant om voortdurend op de hoogte te blijven van wijzigingen aan de algemene voorwaarden.

14. GESCHILLEN

14.1 Op deze algemene voorwaarden is het Deense recht van toepassing en elk geschil dat voortvloeit uit het abonnement, inclusief deze algemene voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de rechtbank in Kopenhagen.

15. GELDIGHEID

15.1 Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 01.12.2021 en vervangen de voorgaande voorwaarden.