Prenumerationsvillkor för OS Worker

1. ACCEPTERANDE AV PRENUMERATION OCH VILLKOR

1.1 Dessa prenumerationsvillkor (nedan kallade “Villkor”) accepteras genom att bocka för “Villkor” på beställningsformuläret, genom att använda applikationen eller tjänsterna eller genom att på annat sätt uttrycka godkännande därav, och gäller mellan Ordrestyring ApS, CVR-nummer 33859724, (nedan “orderstyrning” ”) Och kunden (nedan kallad kunden ”).

1.2 Revisionsbolag, förvaltningsbyråer och liknande kan därutöver acceptera dessa Villkor för Kundens räkning, inklusive genom nyteckning, då de härmed garanterar att det finns en erforderlig fullmakt för detta och att Kunden har blivit vederbörligen informerad om Villkor i förväg.

2. ABONNEMENS VARAKTIGHET OCH FAKTURERING

2.1 Abonnemanget träder i kraft vid beställning och löper tills det sägs upp i enlighet med dessa Villkor.

2.2 Den första faktureringsperioden löper från beställningsdatum om inte annat avtalats. Därefter faktureras det löpande periodvis i förskott, om inte annat följer av avtal eller villkor för den specifika produkten.

2.3 Prenumerationsantalet licenser kan inte justeras nedåt under den aktuella faktureringsperioden.

3. OMFATTNING OCH ANVÄNDNING AV ABONNEMET

3.1 I enlighet med dessa Villkor erhåller Kunden en icke-exklusiv tillgång att använda orderstyrning (nedan kallad “Applikationen”), som görs tillgänglig online som mjukvara som en tjänst. Kunden förvärvar inte Applikationen eller en kopia eller del därav och erhåller ingen licens att köra Applikationen förutom som mjukvara som en tjänst.

3.2 Rätten att använda Applikationen gäller endast Kunden och dennes rådgivare och Applikationen får inte användas för någon annan än Kunden eller för att utföra databehandling eller tillhandahålla andra tjänster åt andra än Kunden. Kunden ansvarar för och har det fulla ansvaret för de tredje parter som Kunden ger tillgång till Applikationen eller som använder Kundens inloggningsuppgifter.

3.3 Förutom vad som anges i 3.2 har Kunden inte rätt att överföra prenumerationen till tredje part, varken helt eller delvis, eller att ge åtkomst till Applikationen till tredje part.

3.4 Kunden måste säkerställa att Applikationen inte används på ett sätt som kan skada orderstyrningens namn, rykte eller goodwill, eller som strider mot relevant lagstiftning eller annan reglering.

4. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1 Betalningsvillkor är 8 dagar netto från fakturadatum, om inte annat avtalats.

4.2 Om abonnemanget inte betalas i tid kommer Kunden att påminnas om detta. Fortsatt utebliven betalning resulterar i orderstyrning med avisering som blockerar åtkomst till Applikationen. Tillgången till Applikationen kommer att öppnas igen efter att betalning har mottagits, om inte orderstyrningen tidigare har avbrutit prenumerationen.

4.3 Kunden accepterar att fakturor och påminnelser skickas pr. e-post till den e-postadress som kunden angett. Fakturor och påminnelser ska anses levererade när de skickas från orderstyrning.

4.4 De vid var tid gällande priserna finns på orderstyrningswebbplatsen och kan ändras genom att publiceras på webbplatsen med en månads varsel. Alla priser är exkl. MOMS.

4.5 Priser kan indexregleras varje januari månad och följer det nationella prisindexet, dock minimum 1,5%.

5. UPPSÄGNING

5.1 Kunden kan säga upp abonnemanget fram till slutet av en faktureringsperiod (om inte annat anges i beskrivningen eller villkoren för den specifika tjänsten).

5.2 orderstyrning kan säga upp prenumerationen utan föregående meddelande vid Kundens väsentliga brott mot dessa Villkor eller vid Kundens konkurs eller insolvens.

6. KUNDDATA

6.1 Parterna är överens om att Kunden äger och fritt kan förfoga över sina egna uppgifter i Applikationen. Genom att kontakta orderstyrningen kan kunden begära möjlighet att exportera alla filer, data m.m. Kunden samtycker till att sådan export måste vara genomförd innan prenumerationens slut. För det fall abonnemanget löper ut eller sägs upp av Kunden ska orderstyrning, där det är rimligt och affärsmässigt försvarbart, syfta till att ge kunden en period på 10 dagar efter uppsägning, under vilken export kan ske.

6.2 orderstyrning förbehåller sig rätten att radera Kundens data 90 dagar efter avslutad prenumeration, oavsett orsaken till detta, och orderstyrningen har inga skyldigheter att lagra data efter denna tidpunkt.

6.3 orderstyrning har rätt att lagra Kundens uppgifter efter uppsägning i syfte att använda dessa i anonymiserad form för statistik och analys, baserat på allmän praxis i personuppgiftsförordningen.

6.4 orderstyrning kan i mycket speciella fall där det enligt orderstyrningens mening bedöms vara försiktigt och rimligt, till exempel på grund av värdeförlust, ge tredje part och myndigheter tillgång till Kundens uppgifter, bland annat i samband med dom, myndighetsanspråk, kundens konkurs, dödsfall eller liknande inte utan skriftligt medgivande.

7. OPERATIONELL STABILITET

7.1 orderstyrning strävar efter högsta möjliga driftstabilitet, men ansvarar inte för haverier eller driftstörningar, inklusive för driftstörningar orsakade av faktorer utanför orderstyrningens kontroll. Med detta menas bl.a. strömavbrott, utrustningsfel, internetanslutningar, teleförbindelser eller liknande. Applikationen och tjänsten levereras som de är och existerar, och orderstyrning frånsäger sig alla garantier, garantier, garantier, anspråk eller andra villkor, vare sig de är direkta eller indirekta.

7.2 Vid haveri eller avbrott strävar orderstyrningen efter att återställa normal drift så snart som möjligt.

7.3 Planerade avbrott förläggs företrädesvis till tidsperioden kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det bli nödvändigt att avbryta åtkomsten till Applikationen utanför den angivna tidsperioden kommer detta att meddelas i förväg i den utsträckning det är möjligt.

8. ÄNDRINGAR

8.1 orderstyrning har rätt att löpande göra uppdateringar och förbättringar av Applikationen. orderstyrningen har även rätt att ändra sammansättningen och strukturen av applikationen och tjänsterna. Sådana uppdateringar, förbättringar och ändringar kan ske med eller utan förvarning och kan påverka tjänster, inklusive information och data som laddas upp till eller tillhandahålls av Applikationen.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Applikationen och information som tillhandahålls från Applikationen, förutom Kundens data, är skyddade av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter och tillhör eller är licensierade för orderstyrning. Till orderstyrning hör även individuellt förberedd programvara, om inte annat skriftligen avtalats. Kunden måste meddela Order Management om varje aktuell eller potentiell kränkning av Order Managements immateriella rättigheter eller obehörig användning av Applikationen som Kunden får kännedom om.

9.2 Inga immateriella rättigheter överförs till Kunden.

9.3 I förhållande till material som laddats upp av Kunden och alla Kundens data tillhandahåller Kunden orderstyrning, och dess leverantörer, ett tillstånd och en global licens som är tillräcklig för att orderstyrningen ska kunna driva och driva Applikationen på ett korrekt sätt samt uppfylla sina skyldigheter och utföra marknadsföring till kunden. Kunden garanterar att det uppladdade materialet inte gör intrång i tredje parts rättigheter och inte innehåller material som kan vara stötande eller strida mot relevant lagstiftning eller andra regler.

10. ÖVERFÖRING

10.1 orderstyrning har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till Kunden till ett koncernbolag eller tredje part.


10.2 Kunden accepterar att orderstyrning har rätt att anlita underleverantörer i alla frågor, inklusive för avveckling och drift av Applikationen och för lagring av Kundens data.

11. ORDERSTYRNINGENS ANSVAR

11.1 orderstyrning frånsäger sig allt ansvar i förhållande till dessa villkor, tjänster eller användning av applikationen, oavsett om detta uppstår i kontrakt eller utanför kontrakt, inklusive för driftsförluster, följdskador eller andra indirekta förluster, förlust av data, förluster på grund av produktansvar eller förlust har uppkommit till följd av enkel vårdslöshet.

11.2 orderstyrning ansvarar inte för de tredjepartslösningar som är tillgängliga och/eller integrerade med Applikationen. orderstyrning kan således inte hållas ansvarig för informationens riktighet, fullständighet, kvalitet och tillförlitlighet eller de resultat som erhålls genom tredjepartslösningar. På samma sätt kan orderstyrning inte hållas ansvarig för tillgänglighet, säkerhet eller funktionalitet hos tredjepartslösningar, inklusive för eventuella skador och/eller förluster orsakade av tredjepartslösningar. Det är Kundens ansvar att bevisa att en av Kundens förluster inte kan hänföras till tredjepartslösningar.

11.3 Oavsett typ av förlust eller ansvarsgrund är orderstyrningens totala ansvar begränsat till belopp till Kundens betalning i 12 månader innan ansvarshändelsen uppstår, dock i samtliga fall högst 10 000 SEK. Kunden förbinder sig att hålla orderstyrning skadeslös för produktansvarsskador, tredje parts förluster och andra krav från tredje part till följd av Kundens användning av Applikationen.

11.4 Kunden samtycker till att hålla orderstyrningen skadeslös mot alla anspråk eller förluster på grund av produktansvar, förlust till tredje part eller ansvar gentemot tredje part, i den mån det härrör från Kundens användning av Applikationen.

12. KONFIDENTIALITET OCH DATASÄKERHET

12.1 orderstyrning behandlar endast Kundens uppgifter, enligt dess instruktioner och därmed inte för sina egna, irrelevanta ändamål.

12.2 orderstyrning har tystnadsplikt avseende all information som orderstyrning kan ha om Kunden och har inte rätt att vidarebefordra sådan information till tredje part, om inte sådan information är allmänt tillgänglig, eller där orderstyrningen har tagit emot informationen från en tredje part utanför sekretess, eller där orderstyrning är skyldig att lämna ut informationen i enlighet med lag eller på order av en myndighet eller domstol.

12.3 orderstyrning har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att information i Applikationen oavsiktligt eller olagligt förstörs, försvinner eller försämras och mot att den kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med personuppgiftslagen.


12.4 orderstyrning tillhandahåller på Kundens begäran – och mot betalning av orderstyrning timtillämpliga timpriser för sådant arbete – tillräcklig information för att Kunden ska kunna säkerställa att nämnda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har vidtagits.

12.5 I den mån Kunden använder information, användarnamn eller lösenord relaterade till tredje parts information eller tjänster i samband med orderstyrning, garanterar Kunden att utlämnande av sådan information och orderstyrningsbehandling av sådan information inte strider mot rättigheter eller avtal med tredje part . Kunden ska ersätta och hålla orderstyrning för eventuella förluster i samband med denna bestämmelse.

13. ÄNDRINGAR AV VILLKOR

13.1 orderstyrning har rätt att ändra dessa villkor i alla avseenden. De när som helst gällande villkoren kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen för orderstyrning. orderstyrning avser att ge skälig varsel (1 månad) i samband med eventuell ändring, genom att lägga ut på hemsidan. Användning av applikationen efter en ändring av dessa villkor utgör ett godkännande av sådana ändrade villkor. Det är Kundens skyldighet att hålla sig uppdaterad med ändringar av Villkoren.

14. TVISTER

14.1 Dessa Villkor är föremål för dansk lag och eventuell tvist som uppstår från prenumerationen, inklusive dessa Villkor, måste väckas inför tingsrätten i Köpenhamn.

15. GILTIGHET

15.1 Dessa villkor är giltiga från 2021-12-01 och ersätter tidigare villkor.